سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی خان رمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
یوسف عباسپورگیلانده – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی
حسین رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق دینامومتری طراحی و ساخته شد که بتواند نیروهای وارد بر ادوات خاک ورزی را در سه جهت عمود برهم (در راستای محورهای مختصات) تا محدوده حداکثر ۲۰ کیلونیوتن و همچنین گشتاورهای ایجاد شده را حول محورهایمختصات تا حداکثر ۲۰ کیلونیوتن متر را اندازه گیری نماید. واحد اندازه گیری نیرو و گشتاور شامل دو مبدل رینگی با ساختار هشت وجهی که عمود بر هم سوار شده اند و همچنین یک مبدل برای اندازه گیری گشتاور(لوله گشتاورسنج)می باشد که توسط دو رینگ واسط به هم پیچ م یشوند و لودسل نیز بر روی یک شاسی قابل اتصال به تراکتور سوار می گردد. نیروها و گشتاورهای وارد بر دینامومتر از طریق کرن شسنج هایی که روی اجزای لودسل نصب شد هاند، اندازه گیری می شوند. به منظور طراحی مکانیکی شاسی دینامومتر و همچنین واحد اندازه گیری آن از روش اجزای محدود و ازنرم افزار CATIA استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نیروهای وارد بر دینامومتر، نحوه طراحی رینگ ها ولوله گشتاورسنج نحوه سوار شدن اجزای لودسل روی هم، نحوه سوارشدن لودسل روی شاسی و نحوه قرارگیری کرنش سنج روی لودسل، به عبارت دیگر چگونگی قرارگیری اجزای دینامومتر در این مقاله بیان می شود