سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد سیفی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ناصر فتورایی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جریان پریستالتیک یا دودی شکل یکی از مهمترین مکانیزم های انتقال سیال یا مواد شبه سیال است علاوه برکاربردهای متنوع در مهندسی این مکانیزم بهعنوان یک مکانیزم بسیار مهم برای انتقال سیال در بسیاری از اندامهای بیولوژیکی به خصوص دردستگاه گوارش و دفع ادرار نقش دارد اغلب مطالعات مهندسی که درزمینه حرکات دودی شکل بدون صورت میگیرد مربوط بهمطالعات تئوری و معمولا روشهای حل عددی می باشددراین پژوهش برای شبیه سازی حرکات دودی شکل بدون یک سامانه الکترومکانیکی طراحی و ساخته شده استاز ویژگیهای برجسته این سامانه میزان نزدیک بودن آن به مدل واقعی حرکت دودی شکل بدن نسبت به دستگاه مشابه خارجی می باشد همچنین این دستگاه قابلیت بررسی و مطالعه اثربسیاری از عوامل موثربرحرکت دودی شکل را دارا می باشد جریان ادرار درمیزنای یکی از مهمترین حرکات پریستالتیک بدن محسوب می شود باتوجه به مشخصات هندسی میزنای از نقطه نظر طراحی آنالیز ابعادی برروی جریان ادرار از کلیه به مثانه صورت پذیرفته است.