سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلمان خاکسارحقانی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهرک
محمدعلی قضاوی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمدجواد شیخ داودی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حامد شهمیرزایی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شهرک

چکیده:

نیاز به تشخیص اتوماتیک اجسام و بررسی ناهمواریهای ایجاد شده در سطوح مختلف توسط ابزارها و ادوات متفاوت، باعث شده است که این عمل به یکی از آرمانهای پیش روی بشر تبدیل گردد. با پیشرفت علم و با به میدان آمدن فناوریهای نوین این نیاز هر چه بیشتر احساس میشود. با توجه به توسع ه روزافزون فناوری در دنیای امروز، میتوان نماد پیشرفت علوم را با حضور رایانه در تمام زمینهها مشاهده نماییم. طبعاً صنایع کشاورزی نیز از این گرایش مستثنی نیست. به منظور تشخیص ناهمواریهای سطوح مختلف از ابزارهای مختلفی استفاده شده است، یکی از پر کاربردترین این ابزارها، ناهمواریسنجها میباشند. از جمله روشهایی که برای برداشت اطلاعات ناهمواری های سطح خاک استفاده میشود میتوان به روش های : عکسبرداری اتوماتیک، استفاده از سنسور های الکتریکی، روش های مکانیکی و … اشاره کرد. در این تحقیق یک دستگاه زیر ناهمواری سنج که با استفاده از امواج مافوق صوت به بررسی ناهمواریهای ایجاد شده توسط ادوات خاکورز میپردازد، ساخته شد. در انتها، این دستگاه به ۲ روش کارگاهی کالیبره و ارزیابی گردید. پروفیلهای سه بعدی ترسیم شده از دادههای ضبط شده توسط این دستگاه، نشان دهندهی کارا بودن روش مافوق صوت در تشخیص ناهمواریهای ایجاد شده در سطح خاک میباشد