سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد مستعان – دانشجوی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیارگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
تیمور توکلی هشجین – استادگروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد شیخ داودی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

گرده به عنوان یکی از سه عامل اساسی در گرده افشانی مکانیزه نخل خرما مطرح م یباشد. روش سنتی استخراج گرده نخل خرما نگرش حاکم بر تحقیق و طراحی و ساخت دستگاههای ویژه استخراج گرده نخل خرما را تشکیل می دهد. دراین روشها استخراج گرده نیازمند ۷ الی ۱۰ روز زمان است و امکان بروز مشکلات اساسی مرتبط با کمیت و کیفیت گرده وجود دارد. در این راستا تحقیق فرآیند جدید استخراج گرده خرما بر پایه جداسازی، آماده سازی و استخراج گرده به عنوان مکانیزم بهین هسازی روش های موجود انتخاب گردید. از اینرو در راستای دستیابی به این فرآیند تحقیق جاری باهدف طراحی و ساخت دستگاه جداساز گلهای نر نخل خرما انجام گردید. دستگاه بر اساس جداسازی گلها در روز دو پوست برداری، با احتساب نیروی جداسازی ۱/۵نیوتن به ازای هر گل به صورت ترکیبی از مکانیزم برسهای دوار و مکانیزم ضربه ای طراحی و ساخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که که دستگاه ساخته شده قادر به انجام عمل جداسازی گلهای نر نخل خرما در هر دو روش تهویه شده و تهویه نشده در مدت ۲ روز پس از جداسازی اسپات می باشد. در این مدت متوسط زمان جداسازی در حدود ۱۱/۷ثانیه و شاخص جداسازی ۱۰۰ درصد می باشد. رطوبت گل و گرده استحصالی در روش تهویه شده۶۲/۳۶ و۱۱/۵۳ درصد بوده در حالی که این میزان برای روش تهویه نشده ۷۰/۹و۴۲/۲۶درصد می باشد. لذا با وجود نتیجه یکسان در جداسازی گلها برای هر دو روش، روش تهویه گلها به دلیل احتمال تاخیر در اجرای عملیات و کاهش قوه نامیه در صورت عدم توجه به اسپاتهای باز نشده و زمان و انرژی و مخاطرات کمتر کاهش قوه نامیه برای خشک کردن گلها و گرده بر روش تهویه نشده برتری دارد. در پایان این بخش با توجه به رطوبت بالای گلها، خشک کردن آنها جهت فرآوری بعدی الزامی است