سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان کامران – مربی دانشگاه آزاد اسلامی دره شهر
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فرزانه مهاجرمازندرانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور تست الکترونیکی ردیف کارها درشرایط آزمایشگاهی دستگاه تست الکترونیکی موزع ردیف کار دردانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر درسال ۸۶-۸۵ طراحی ساخته و مورد ارزیابی قرارگرفت اساس کار این دستگاه شمارش پالسهای ارسالی از دوحسگر تشخیص بذروحسگر مسافت سنج است جهت بررسی عملکرد دستگاه آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی با شش تکرار اجرا گردید دراین آزمایش عملکرد دستگاه تست الکترونیکی موزع ردیف کار با سه متغیر نوع بذرورقم بذردرسه سطح و فاصله بذرروی تسمه درسه سطح ۵و۱۰و۱۵ سانتیمتر مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که برای تمام بذور و ارقام آنها درسطوح مختلف فاصله به احتمال ۹۹ درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد نتایج حاصل از آزمون چنددامنه ای دانکن جهت مقایسه میانگین داده های دستگاهی نشان داد کم شدن فاصله قرارگیری بذور و تغییر نوع و ارقام بذر بردقت دستگاه اثرمعنیداری ندارد نتایج نشان دهنده ارتباط قوی مقادیر دستگاهی با مقادیرواقعی نظیر آن ها روی تسمه سکوی ازمایش بود که قدرت درتشخیص صحیح و صحتعملکرد دستگاه ساخته شده دراین آزمایش را نشان میدهد