سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر سلطانی – شرکت مهندی زاگ شیمی
محسن صارمی – دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کاربرد الکتروشیمی درعلم خوردگی توسعه زیاد پیدا کرده است شیوه های الکتروشیمیایی مطالعات خوردگی بدلیل سهولت وداشتن دقت و سرعت زیاد ازموقعیت ممتازی دربین شیوه های معمول برخوردار شده است روشهای مرسوم الکتروشیمیایی اندازه گیری سرعتخوردگی عبارتنداز روش اکستراپولاسیون تافل روش مقاومتم پلاریزاسیون اندازه گیری امپدانس الکتروشیمیایی و … بجز روش مقاومت پلاریزاسیون بقیه روشهای فوق الذکر ازپیچیدگی های زیادی برخوردارند مزایای روش مقاومت پلاریزاسیون نسبت به دیگر روشهای الکتروشیمیایی خوردگی عبارتنداز سهولت عملیات دستگاهی دقت زیادی خطای کم امکان قرائت مستقیم شدت جریان و سرعت خوردگی روش مقاومت پلاریزاسیون براساستئوری اشترن ـ گری استوار است که درآن رابطه ای بین سرعتخوردگی با پارامترهای سینتیکی برقرار شده است نکته حائز اهمیت دراین روش آنست که منحنی پلاریزاسیون با اعمال اختلاف پتانسیل کم درحدود ۲۰MV خطی می باشد و سرعت خوردگی با شیب پلاریزاسیون که مقاومت پلاریزاسیون نامیده می شود رابطه معکوس و خطی دارد.