سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حائری – دانشجوی دکتری مهندسی نساجی
علی اصغر اصغریان جدی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیامک سحرخیز –

چکیده:

همواری ۱، نرمی ۲ و سفتی ۳ پارچه، سه خاصیتی هستند که رفتار فیزیکی و مکانیکی یک پارچه را مشخص می کنند و برای مشخص کردن کیفیت یک پارچه بکار می روند. برروی دو خاصیت نرمی و شقی پارچه، که وابسته به میزانفشردگی پارچه و میزان خمش پارچه م یباشند، بررسی های زیادی صورت گرفته است. عاملی که تاثیر زیادی برروی همواری پارچه دارد، عاملی به نام اصطکاک است.[ ۲] تاکنون دستگاه های متعددی جهت انداز هگیری اصطکاک پارچهابداع گردید هاند ولی با این وجود اکثر این دستگاه ها اندازه گیری اصطکاک پارچه، توانایی اندازه گیری اصطکاک پارچه در تمام جهات را ندارند[ ۳و ۴و ۵و ۶]. هدف ، طراحی و ساخت دستگاهی است که توانایی انداز هگیری اصطکاک پارچه در تمام جهات را دارا باشد. دیگر بررسی انجام شده، بررسی تاثیر دو عامل تراکم و نوع بافت برروی اصطکاک پارچه تاری-پودی است که نمونه هایی در ۶ نوع بافت مختلف و ۳ تراکم بافت متفاوت تولید گردیده و آزمایشات اصطکاک انجام گرفته اند