سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف محمدی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشجوی دکتری مهندسی
حمید میرزاده – رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، استاد دانشکده های مهندسی پلیم
فتح الله مضطرزاده – رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی، استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی
اسماعیل جباری – استاد و مدیر گروه بیومتریال دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه کارولینای ج

چکیده:

در این کار تحقیقاتی برای نخستین بار در کشور تکنیک مهندسی بافت بمنظور بازسازی بافت های استخوانی مورداستفاده قرار گرفت . در این راستا با بکارگیری تکنیک های مختلف، داربست های متخلخل و زیست تخریب پذیر متنوعی باریزساختار و خواص فیزیکی -مکانیکی مناسب از تلفیق پلیمر های طبیعی و بیوسرامیک های بیواکتیو تهیه گردید . بابکارگیری تکنیک های متنوع شناسایی، خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی داربست ها به همراه ویژگی های مربوط بهریزساختار و مورفولوژی داربست ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زیست سازگاری و رشد بافت استخوان بهدرون داربست های تهیه شده از طریق کاشت نمونه های مناسب در استخوان لگن گوسفند صورت پذیرفت.