سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف صادقی – کاشناس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمد فیروزمند – اعضا هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وحیدرضا نفیسی –
منوچهر اقبال –

چکیده:

مجموعه طراحی شده برای تشخیص نشت خوندردستگاه همودیالیز با بهره گیری از فرستنده گیرنده نوری براساس اصل جذب انتخابی می باشد مدار طراحی شده علاوه براینکه قادراست وجود حداقل ۰/۵ میلی لیتر خون در۵۰۰ میلی لیتر محلول را به خوبی آشکار نماید دارایمکانیزم Self check درطول فرایند دیالیز و عدم حساسیت به وجود حباب هوا و رسوب ته نشین شده درجداره های محفظه نشت خون می باشد و همچنین با بهره گیری از سیستم مزبور قادرب ه تعیین وضعیت رسوب ته نشین شده دردستگاه همودیالیز خواهیم بود.