سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاوبیر فتحی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه
فرامرز ملکیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه
کلثوم سورسوری – مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان بانه

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تولید درس افراز آموزشی ریاضی و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت درسی ( مبحث تفرق) و خلاقیت فراگیران پایه دو م ابتدایی انجام گرفته است. درس افزار مورد نظر، محقق ساخته بوده و بر اساس اصول روانشناسی یادگیری پردازش اطلاعات است که اعتبار آن توسط اساتید متخصص در امور نرم افزارهای آموزشی با میانیگن ۸۳، مورد تایید قرار گرفت. روش پژوهش شبه ازمایشی بوده و حامعه آماری شامل دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر کامیاران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ است، که با روش نمونه گیری گروه های در دسترس، تعدا ۳۶ آزمودنی انتخاب شدند. پس از همتا سازی بر مبنای هوش، جنسیت و پایه ی تحصیلی، محقق با انتخاب طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، ۱۹ نفر از دانش آموزان نمونه را به صورت تصادفی د رگروه آزمایش و ۱۷ نفر دیگر را در گروه کنترل قرار داده ، سپس گروه ازمایش در معرض متغیر مستقل که همان آموزش به شیوه ی درس افزار بوده ، قرار گرفت و درگروه کنترل، روش سخنرانی و پرسش پاسخ یا همان روش مرسوم ریاضی، جهت آموزش آزمودنی ها به کار گرفته شد. داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس ازمون با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم فزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ، درس افزار مورد نظر بر افزایش پیشرفت درسی (مبحث تفرق) و مهمترین ویژگی های خلاقیت یعنی، اصالت ابتکار)، سیالی (روانی)، انعطاف پذیر و بسط، موثر بوده است. همچنین با محاسبه ی اندازه اثر مشخص شد که ۱۳ درصد از واریانس عامل تفرق، ۲۲ درصد از واریانس عامل اصالیت، ۱۹ درصد از واریانس عامل سیالی، ۱۸ درصد از واریانس عامل انعطاف پذیری و ۱۶ درصد از واریانس عامل بسط، توسط این روش آموزشی تبیین می شود.