سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روح الله شجاع منظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور
علی قاضی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

موضوع ترافیک در شهرهای بزرگ و تنظیم چراغهای راهنمایی مورد توجه محققان و مسئولان مدیریت ترافیک شهری قرار دارد. مسئولین شهرداریهای کشور ( ۱۰۵۱ شهرداری) و نیروی انتظامی همه روزه با مشکل تنظیم چراغهای راهنمایی درگیر هستند. برای تنظیم بهینه چراغهای راهنمایی مدل جدیدی ارائه شده است که در طول شبانه روز، هر روز هفته و در طول سال زمان چراغ راهنمایی را بر اساسمیزان ترافیکوارد شده به چهار راه بصورت بهینه تنظیم میکند. در این روش دادههای مربوط به تقاطع برای یک هفته برداشت شده( ۱۴۰ داده اطلاعات تجربی) و با استفاده از روش شبیه سازی وبهینه سازی، بهترین تنظیم زمان چراغ برای هر ساعت روزهای هفته محاسبه میشود. چراغ راهنمایی با استفاده از زمانهای محاسبه شده و ضرائب هفتههای شلوغ و خلوت نسبت به تنظیم زمان چراغ در طول سال اقدام مینماید. نرم افزار جامعی برای تنظیم بهینه زمان چراغ تهیه شده است. کارشناسان فنی شهرداریها و نیروی انتظامی بدون نیاز به داشتن دانش Arena در محیط شبیه سازی میتوانند با استفاده از آن، نسبت به محاسبه بهینه زمان چراغ راهنمایی اقدام نمایند.