سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا امیرحسینی –
یوسف زال –

چکیده:

هرسازمانی دارای نوعی سیستم مدیریت عملکرد است که انتظار می رود، اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد. از جمله این اهداف می توان به مواردی همچون: برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاست، تصمیم گیری در باره افرادی که عملکردی ضعیف دارند و کمک به اجرای استراتژی ه ای کسب و کار اشاره کرد. در این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها می باشیم. بدین منظور با توجه به اینکه بانک کشاورزی در شهر تهران دارای ۱۰۳ شعبه می باشد، لذا جامعه آماری مورد بحث از ۱۰۳ نفر رئیس شعبه تشکیل می شود که تعداد ۸۱ نفر به عنوان نمونه جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، متغیر اصلی بازخورد ارزیابی عملکرد مسئولین باجه هاست، که به وسیله پرسشنامه از روسای شعب انجام گرفته شده است. قابل ذکر است در این تحقیق، شش متغیر اصلی یادگیری آموزش، تعلیم و تربیت پرورش، معیارهای ارزیابی عملکرد و مقیاس های ارزیابی ع ملکرد مورد بررسی واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نسان می دهد که بانک کشاورزی به اهداف خود در انجام ارزیابی عملکرد مسئولین باجه ها دست یافته و همچنین آگاهی مسئولین شعب از معیارها و روشهای ارزیابی عملکرد و نیز میزان بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد به مسئولین باجه ها در حد مطلوب بوده، نهایتاً اینکه ارزیابی عملکرد موجب بهتر شدن انجام وظایف مسئولین باجه ها می گردد.