سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید علی نقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه جهاد دانشگاهی یزد
حامد فلاح تفتی – استادیار،عضوهیئت علمی دانشگاه جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

امروزه اندیشمندان، کارآفرینی را به مثابه است راتژی مناسب برای گسترش بهره وری و توسعه سازمان تلقی میکنند و بر این باورنند که کارآفرینی موجب ارتقای بهرهوری در سطوح مختلف فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بینالمللی می شود که این امر نیاز به بستری مناسب در سازمان دارد . در این میان کارآفرینی سازمانی فرآیندی ک ه سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های فردی یا گروهی را به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی ب ه ثمر برسانند . لذا در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که تفکر استراتژیک دارند. از سوی دیگر, دستیابی به سطوح بالای بهره وری و کمال از طریق برنامهریزی استراتژیک امکانپذیر است. کارت امتیازی متوازن از جمله ابزارهای پیاده سازی و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان هاست که کاربرد زیادی در این زمینه دارد. از طرفی دنیای پر رقابت س ازمانی بگونه ایست که سازمان ها همواره باید به تغییر بعنوان یکی از محور های اصلی رقابت نگاه کنند و این تغییرات و نو آوری در سازمان ها از طریق کار آفرینی سازمانی محقق خواهدشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که با کاربرد VIKOR به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره، از منظر استراتژیک و بر اساس BSC به بررسی شاخصهای کار آفرینی سازمانی در دانشگاه یزد بپردازیم.