سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – استاد دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد نظری اصلی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
نغمه غفوری بجستانی – کارشناس مدیریت دولتی،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نوآوری قلب رقابت دردهه اول هزاره سوم است لذا دراقتصادهای نوین یکی ازمهمترین دغدغه های سیاست گذاران محققان ومدیران شناخت نواوری سازمانی درسطوح مختلف می باشد اما از انجایی که نواوری درمدلهای غیرخطی و پیچیده پیروی میکند لذا برای موفقیت درنواوری سازمانی شرکت ها نیاز به شناخت فاکتورهای موثر و بازدارنده دارند دراین پژوهش بهدنبال سنجش میزان تاثیرات متغیرهایی چون توان تکنولوژیکی روابط استراتژیک شایستگیهای اساسی تمرکز برخواسته های مشتریان بازارگرایی و قابلیت یادگیری برنواوری هستیم بنابراین شرک دمسان یارانه که یکی از پنج شرکت برتر درزمینه امنیت شبکه می باشد برای مطالعه موردی انتخاب گردید دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی ازتحلیل آمار توصیفی برای تحلیل فرضیات ازامار استنباطی شامل ازمونهای اماری اختلاف میانگین یک نمونه ای برای بررسی وضعیت عوامل و تحلیل های ضریب همبستگی برای بررسی ارتباطات بین این عوامل با نوآوری سازمانی استفاده گردید نتایج تحقیق نشان میدهد که توان تکنولوژیک ارتباط استراتژیک شایستگی های اساسی سازمان و قابلیت یادگیری سازمان با نوآوری سازمانی رابطه معناداری دارد.