سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل حیدری – سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد
رضا صفری کنگ – سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد
حمید عرفانیان خانزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

با پیدایش عصر جدید و نوین سازمانی امروزه تنها سازمانهایی موفقند که از سیستمی پویا و اثربخش برخوردار باشند سازمانهای یادگیرنده به عنوان مقصدی برای این سیستم ریشه در تغییرات سریع و تحولات شدید محیطی دارد که ضرورت و اهمیت آنها را تبیین می نماید این مقاله با هدف طراحی و تبیین ابعاد سازمان های یادگیرنده درسازمان مدیریت پسماند تهیه گردیده و جهت تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور پژوهشهایی که درزمینه سازمان های یادگیرنده انجام شده اند مورد بررسی قرار گرفته و به طراحی مدلی نظری برای یک سازمان یادگیرنده با توجه به ابعادپنجگانه سازمان های یادگیرنده منتهی گرددیه است همچنین برای پی بردن به میزان برخورداری سازمان مدیریت پسماند از ابعاد سازمان های یادگیرنده که مستلزم اجرای تحقیق پیمایشی می باشد از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. ابعاد سازمان های یادگیرنده براساس نظریه پیترسنج که اساس و بنیان این مقاله را تشکیل میدهد عبارتند از : تسلط فردی – الگوهای ذهنی – آرمان مشترک – یادگیری تیمی – تفکر سیستمی