سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قنبری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو ایران
احمدرضا میثمی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو ایران
علی هاشمی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید نیرو ایران

چکیده:

وCHP یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت ،سیستم است. در این سیستم، گرمای وارد شده به محیط، که ناشی از احتراق در یک سیستم تولید برق است ، توسط یک مبدل بازیافت شده و جهت مصارف مختلفی مورد استفاده قرارمیگیرد. این بازیافت حرارت موجب افزایش قابل ملاحظ های در راندمان کل فرآیند احتراق می گردد . هزینه مبدل حدود هزینه کل سیستمCHP %40است. از این رو طراحی بهینه مبدل نقش مهمی در کاهش هزینه کل سیستم دارد. در این مقاله یک مبدل پوسته و لوله که بیشترین کاربرد را در سیستمهایCHPدارد مورد بررسی قرار می گیرد. طراحی مبدل ابتدا با استفاده از روشBell-Delawareانجام شده وسپس بهین هسازی آن با الگوریتم ژنتیک انجام م یشود. در نظرگرفتن پنج متغیر مستقل در الگوریتم ژنتیک موجب می شود تادامنه بسیار وسیعی از طراح ی های ممکن توسط الگوریتم بررسی شده و طراحی بهینه انتخاب شود. نتای ج بهین ه سازی نشان می دهد که طراحی بهینه موجب کاهش ۲۵ % در هزینه CHP ساخت مبدل و کاهش ۱۰ % در هزینه کل سیستم میگردد.