سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
فرشید کی نیا – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حسین امیری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

زبا له به عنوان منبع سوخت نیروگاه زباله سوز محسوب میشود لذا نوع پردازش توسط کوره ها میتواند در فرآیند تولید انرژی وفاکتورهای زیست محیطی تاثیر گذار باشد. در این مقاله تولید برق توسط نیروگاه زباله سوز با ارائه طراحی و مدلسازی یک سیستم پردازش زباله در کوره بر اساس واکنشهای شیمیایی و ترمودینامیکی کوره و نیز شکل مکانیکی کوره به منظور بررسی اثر رطوبت زباله ، میزان ارزش حرارتی و ذرات آلاینده در گاز خروجی از دودکش مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب گاز خروجی و میزان انرژی گرمایی تولید شده توسط کوره به کمک داده های عملی اعتبار سنجی شده است. از زباله شهر تهرانبه عنوان نمونه استفاده شده و مقدار ارزش حرارتی آن به صورت تجربی اندازه گیری شده است. جهت احتراق کامل وکاهش ذرات ناشی از احتراق از زباله سوز چند محفظه ای استفاده شده است.این سیستم مجهز به منبع هوای ثانویه، سنسور نمایش دما است. در فرآیند اعتبار سنجی از کوره افقی ثابت ساخت شرکت چینی و دو نوع کوره عمودی دوار با کاربراتور پیرولیتیبا ظرفیت های مختلف و ویژگی های منحصر به فرد طراحی بومی، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در جریان سوختن زباله با افزایش میزان رطوبت زباله، مقدار هیدروژن روند افزایشی دارد. مقدار مونوکسید کربن کاهش، مقدار دی اکسید کربن و نیتروژن افزایش مییابد. در نهایت مهمترین آلودگی زباله سوز از جمله میزان ذرات کلیریدها و سولفور اکسید همچنینNox و Cox ضمن اعتبار سنجی با مدل مشابه مورد بحث قرار می گیرد.