سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب شهیدی – مدیرگروه مکانیک خودرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهنوش قبادی – مدرس دانشکده شهید چمران اهواز

چکیده:

رادیاتور اتومبیل یک مبدل حرارتی فشرده است که با درنظر گرفتن شرایط مختلف کاری و باری بررسی شده و کاربرد آن بهینه سازی و دست یافتن به ابعادهرچه کوچکتر و اقتصادی تر برای موتورهای پرقدرت دراتومبیل های سواری امروزه میب اشد نوع کارانجام شده دراین مقاله شبیه سازی کامپیوتری رفتارحالت دایمسیستم خنک کن موتورهای احتراق داخلی شامل رادیاتور پروانه پمپ آب براساس روابط تحلیلی و دربرخی موارد جداول تجربی سازندگان معتبر اتومبیلهای سواری می باشد دراین بررسی تغییرات پارامترهای مختلف هریک از اجزای سیستم خنک کن موتورهای احتراق داخلی اتومبیل های سواری دراثر تغییر دورموتور و سرعت اتومبیل وباررویموتور و شرایط حرکت اتومبیل می باشد ودرتحقیق حاضر این بستگی مورد بررسی قرارگرفته و نتایج ح اصله به صورت جداول و منحنی هایی ارایه شدها ست نتیجه به دست آمده از گزارش حاضر تعیین رفتار حرارتی – سیالاتی رادیاتور اتومبیل و به دست آوردن منحنی های میزان حرارت جذب شده توسط سیال خنک کن دمای خروجی آب رادیاتور دمای هوای خروجی رادیاتور و میزان افت فشاردرون رادیاتور برحسب سرعت اتومبیل دربار کامل می باشد.