سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف عباسپورکلان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه
علی محمد نیکبخت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
مجید رهنما – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

تلفات میوه و سبزی د رکشورهای در حال توسعه ۳۰ تا ۴۰ درصد کل محصول برآورد شده است که می توان با استفاده از طرح های مناسب خشک کن هاب خورشیدی در مناطق روستایی تلفات پس از برداشت محصول را به شدت کاهش داد و چون جمع کننده ها یکی از قسمت های مهم خشک کن خورشیدی می باشد. بهینه کردن طراحی کلکتورها عملکرد بهتر سیستم را سبب خواهد شد.لذا در تحقیق حاضر، جمع کننده گرمکن هوای خورشیدی صفحه تخت، که بطور گسترده در خشک کن های خورشیدی کاربرد دارد، طراحی و توسط مفهوم اکسرژی بهینه سازی گردید. بدین منظور مدل رساضی جامعی از شرایط عملکرد حرارتی و اپتیکی کلکتور بدست آمد. در این مدل ریاضی اغلب پارامترهای هندسی و شرایط عملکرد آن به عنوان متغیر فرض شده اند. پس از این مدلسازی، با معرفی مفهوم اکسرژی و مولفه های مختلف مهادله تعادل اکسرژی، ضمن متغیر بودن ضریب افت حرارتی کلی کلکتور و سایر ضرایب انتقال حرارت و تصحیح رابطه اکسرژی تابشی خورشیدی، راندمان اکسرژی جمع کننده بدست آمد. در انتها توسط توابع بهینه سازی جعبه ابزار نرم افزار MATLAB شرایط عملکرد جمع کننده و پارامترهای هندسی طراحی آن برای حداکثر شدن راندمان اکسرژی جمع کننده پیدا شده اند و نمودارهای راندمان اکسرژی و حرارتی جمه کننده بر حسب برخی پارامترهای رسم و مقایسه شده اند . علاوه بر افزایش راندمان اکسرژی، مفید بودن این روش برای چنین سیستم های نتیجه شده است.