سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سولماز رسول زاده غریبدوستی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی آبیاری-مدیریت منابع آب، دانشگاه تهران، پ
امید بزرگ حداد – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

پم پها از جمله اولین وسایلی هستند که بشر برای بهر هگیری هر چه بهتر از منابع آب آ نها را اختراع کرده است. مسئله طراحی و بهر هبرداری بهینه از ایستگا ههای پمپاژ اغلب از نوع مد لهای غی رخطی آمیخته با اعداد صحیح بوده و استفاده از رو شهای بهین هسازی بر مبنای مشتقات و گرادیا نهای توابع موجود در حل ای نگونه مسائل کارائی ندارد. از طرف دیگر استفاده از رو شهای برنام هریزی پویا نیز محدودی تهایی را بر ابعاد مسئله ایجاد م یکند. در این میان الگوریت مهای تکاملی از قبیل الگوریتم ژنتیکGA) در بسیاری از مقول ههای علمی به عنوان ابزارهای جستجو و بهین هسازی مورد استفاده قرار گرفت هاند. اما این رو شها در کنار تمام قابلی تهایی که دارا م یباشند، در یافتن جواب در مد لهای بزرگ مقیاس زمان طولان یای را صرف کرده در نهایت جوا بهای نزدیک به بهینه سراسری را نتیجه م یدهند. در این تحقیق سعی بر آن است که با ترکیب دو روش NLP GA و و ابداع یک الگوریتم ترکیبی جدید، ایستگاه پمپاژ به گون های طراحی و بهر هبرداری شود که مؤلف ههای مختلف سیستم بهین هسازی و بهگزینی شوند. در نهایت نتایج این الگوریتم با نتایج الگوریت مهای بهین هسازی جف تگیری زنبورعسل HBMO) GA و همچنین نتایج رو شهای NLP روش مضارب لاگرانژ LM) مقایسه شده است. نتایج کاربرد این الگوریتم تلفیقی نشان م یدهد که الگوریتم ترکیبی به لحاظ کیفیت جوا بهای حاصل، تعداد دفعات ارزیابی تابع هدف و راحتی کاربرد، عملکرد بهتری نسبت به هر یک از رو شهای ذکر شده داشته است.