سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سولماز رسول زاده غریب دوستی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی آبیاری-مدیریت منابع آب، دانشگاه تهران، پ
امید بزرگ حداد – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
محمدرضا جلالی – استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، عضو هیئت مدیره ش

چکیده:

با افزایش مصرف انرژی در سراسر جهان که ناشی از افزایش جمعیت و رشد تکنولوژی است ، نیاز به توسعه منابع تولید انرژی به خصوصدر ساعات پیک مصرف، به شدت احساس م یشود. از طرف دیگر بسامد و ولتاژ دو پارامتر مهم در کنترل و بهرهبرداری از شبکه برق بوده و تغییرات ایجاد شده در آن ها منجر به ایجاد صدماتی به تجهیزات نیروگاه، وسایل مشترکان، عدم تعادل شبکه و در بعد وسیعتر فروپاشی شبکه میشود. از ای نرو عکسالعمل سریع در کنترل و تصحیح بسامد و ولتاژ شبکه و همچنین ایجاد تعادل در تولید و مصرف انرژی یکی از عوامل تعیین کننده در پایداری شبکههای انتقال و توزیع است. نیروگاه تلمبه ذخیرهای به عنوان یک تکنولوژی ذخیره انرژی الکتریکی در کنار تکنولوژ یهای تولید به جهت فائق آمدن بر این مشکل در بسیاری از سیست مهای عرضه انرژی الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بالای این سیست مها و هزینه- های اجرایی بالای این طر حها و از طرفی محاسن طراحی و بهرهبرداری بهینه ه مزمان از قبیل کاهش هزینهها، در این پژوهش به بهین هسازی طراحی و بهرهبرداری ه مزمان این نیروگا هها به منظور بیشینه کردن میزان سود حاصله از این تأسیسات در سیستم مخازن در حال طراحی خرسان ۱ و ۲ در منطقه خوزستان توسط برنامهریزی غیرخطی پرداخته شده است. در نهایت نتایج سیست مهای تلمبه ذخیرهای در منطقه طرح با سیست مهای بر قآبی در همان منطقه مقایسه شده است تا توجیهپذیری اقتصادی وجود سیست مهای تلمبه ذخیرهای در آن منطقه نسبت به سیست مهای بر قآبی مشخص شود. به منظور مقایسه این دو سیستم با یکدیگر چهار معیار در نظر گرفته شد. معیار اول سود، معیار دوم نسبت درآمد به هزینه، معیار گروه سوم معیارهای کارآیی سیستم و معیار چهارم انرژیهای تولیدی ( انرژی متوسط، مطمئن و ثانویه) توسط تأسیسات در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل، وجود تأسیسات تلمبه ذخیرهای در حد فاصل مخازن خرسان ۱ و ۲ و وجود یک نیروگاه بر قآبی در پایین دست مخزن خرسان ۱، دارای مقادیر بالاتر ۴ معیار انتخابی نسبت به وجود نیروگاه بر قآبی در پایین دست هر دو مخزن در طول دوره ۵۰ سال بهرهبرداری از تأسیسات است.