سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سولماز رسول زاده غریبدوستی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی آبیاری-مدیریت منابع آب، دانشگاه تهران، پ
امید بزرگ حداد – استادیار دانشگاه تهران
محمدرضا جلالی – استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، عضو هیئت مدیره ش

چکیده:

نقش صنعت برق در حیات اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشورها بسیار با اهمیت است به گونهای که با گذشت بیش از یک قرن از پیدایش آن، این امر همواره مورد توجه صاحبنظران صنعت و اقتصاد قرار داشته است. در حالی که توجهات به سوی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور که م یتواند یکی از نتایج توسعه صنعت برق باشد معطوف شده است، بایستی در راستای تفکرات استراتژیک دنیا به اثرات مثبت کوتاه مدت و دراز مدت توسعه نیروگاههای بر قآبی نیز توجه خاص شود. در این پژوهش به بهینهسازی طراحی و بهرهبرداری همزمان این نیروگاهها به منظور بیشینه کردن میزان سود حاصله از این تأسیسات در سیستم مخازن در حال طراحی خرسان ۱ و ۲ در منطقه خوزستان توسط برنامهریزی غیرخطی پرداخته شده است. به منظور برآورد عکس العمل طراحی و بهرهبرداری این سیستمها به قیمتهای مختلف فروش برق و تحلیل حساسیت نتایج آ نها، از قیمتهای مختلف فروش برق تولیدی استفاده شده است. در نهایت نتایج سیستمهای ت کمخزنه بر قآبی در منطقه طرح با سیستمهای بر قآبی به صورت سری در همان منطقه مقایسه شده است. به منظور مقایسه این دو سیستم با یکدیگر چهار معیار در نظر گرفته شد. معیار اول سود طراحی و بهرهبرداری از تأسیسات، معیار دوم نسبت درآمد به هزینه طراحی و بهرهبرداری ازتأسیسات، معیار گروه سوم معیارهای کارآیی سیستم و معیار چهارم انرژیهای تولیدی ( انرژی متوسط، مطمئن و ثانویه) توسط تأسیسات در نظر گرفته شد است. از نتایج به عمل آمده مشخص شد در منطقه مورد مطالعه با هزینه کردن جهت ساخت مخازن و نیروگا ههای بر قآبی خرسان ۱ و ۲ به صورت سری در امتداد هم، میتوان به مقدار بالاتری از ۳ معیار اول و دوم، چهارم در نظر گرفته شده نسبت به زمانی که مخازن به صورت تک مخزنه بر قآبی در منطقه احداث شوند دست یافت.