سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر منتظر – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سعید عیسی پور – کارشناس مهندسین مشاور یکم

چکیده:

این تحقیق با هدف طراحی و بررسی عملکرد کنتر ل کننده موضعی بالادست با تکنیک تناسبی -انتگرالی پس خورد و پیش خورد در سازه بالادست برای کانال شرقی شبکه آبیاری عقیلی (درقالب طرح پژوهشی کاربردی شماره ۰۱۰-۰۲-۰۱-۸۷ تحت حمایت سازمان آب و برق خوزستان ) انجام گرفت . در طراحی و اجرای الگوریت م کنترل از مدل هیدرودینامیک سوبک در تلفیق با نرم افزارمطلب استفاده شد. ارزیابی الگوریتم بر اساس شاخ ص های ماکزیمم قدرمطلق خط ا، انتگرال قدر مطلق بزرگی خط ا و خطای برگشت به حالت ماندگار صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که مدل هیدررودینامیک سوبک کارایی قابل توجهی در شبیه سازی جریان های غیرماندگار و رفتار بهره برداری کانال مورد مطالعه دارد . یافته های تحقیق بیانگر آن است که کنترلر موضعی طراحی شده از دقّت و پتانسیل مطلوبی درکنترل جریان و مستهلک نمودن اغتشاشات و اختلالات سازه ای و هیدرولیکی کانال شرقی عقیلی برخوردار بوده و امکان ارتقای عملکرد تنظیم و تحویل آب در این کانال را فراهم می سازد