سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حامد ترابی –
نسرم شایان –
سیدداوود محمدی –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی الگویی از پیشایندها (انگیزش پیشرفت، کنترل شغلی و ویژگی های شغلی) و پیامدهای(عملکرد شغلی و تعهد سازمانی) مهم انگیزش شغلی بر روی یک نمونه ۱۳۲ نفری از معلمان مقطع دبیرستان شهر سمنان آزمون شد . روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. برای بررسی رابطه بین متغیر ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد، برای بررسی اثر واسطه ای انگیزش شغلی از روش آماری بارن و کنی و جهت بررسی معنی داری مسیرهای مشخص شده در الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر استفاده شد . نتایج حاصله نشان داد که: بین ویژگی شغلی وکنترل شغلی با انگیزش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین انگیزش پیشرفت با انگی زش شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین انگیزش شغلی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین انگیزش شغلی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین کنترل شغلی و ویژگی شغلی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد و بین انگیزش پیشرفت، کنترل شغلی و ویژگی شغلی با عملکرد شغلی رابطه معن ی داری وجود . انگیزش شغلی در الگوی پیشنهادی اثر واسطه ای ندارد. مسیر های انگیزش پیشرفت – عملکرد شغلی، کنترل شغلی – انگیزش شغلی، ویژگی های شغلی – انگیزش شغلی، ویژگی های شغلی – عملکرد شغلی و ویژگی های شغلی – تعهد سازمانی در الگو معنی دار هستند و لی مسیرهای انگیزش پیشرفت – انگیزش شغلی، انگیزش پیشرفت تعهد سازمانی، کنترل شغلی – عملکرد شغلی، کنترل شغلی – تعهدسازمانی ، انگیزش شغلی – عملکرد شغلی و انگیزش شغلی – تعهدسازمانی غیر معنی دارند.