سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عارف رحیمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین اله معصومی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه

چکیده:

یکی از مسایل مهم در رابطه با سیلو این است که بعد از این که سیلو باز شد و علوفهی موجود در آن مورد استفاده قرار گرفت، چون علوفه سیلو شده با هوا تماس پیدا میکند، مقداری اکسیژن به داخل علوفه نفوذ کرده و با گذشت زمان باعث فاسد شدن باقی ماندهی علوفهی سیلو شده میگردد. این موضوع در دامداریهای کوچک، به علت کم بودن تعداد دامها، مصرف سیلوی باز شده به طول میانجامد، بیشتر حائز اهمیت می باشد. سیلو کردن ذرتعلوفهای در بستههای پلاستیکی از بوجود آمدن این تلفات جلوگیری میکند. به منظور سیلو کردن ذرت علوفهای در کیسههای پلاستیکی نیاز به طراحی مکانیزمی است که بتواند ذرت علوفهای را فشرده کرده و آن را در کیسههایپلاستیکی قرار دهد. برای طراحی دستگاه نیاز به تعیین پارهای از خصوصیات ذرت علوفهای از جمله ضرایب اصطکاک داخلی و خارجی، نسبت پواسون، و تغییرات تنش در برابر کرنش و زمان و همچنین زمان آسایش تنش محصول می باشد. در این آزمایش از ذرت علوفهای با رطوبت ۸۰ % (بر مبنای مادهی تر) و دانسیتهی اولیهی kg-m380 3 380 استفاده شد. بنا به ملاحظات اقتصادی یک واحد کیسهکن طراحی و ساخته شد و به دستگاه بستهبندی مکعبی (بیلر) ضمیمه گردید. از دو جک هیدرولیکی به منظور مسدود کردن، هل دادن، باز کردن دریچهی خروجیمحصول فشرده شده توسط دستگاه بسته بندساز و انتقال آن بدرون گونی دوجداره پلاستیکی استفاده شد. به منظور راهاندازی جکهای هیدرولیک دستگاه از خروجی هیدرولیکی تراکتور جاندیر ۳۱۴۰ استفاده شد. مدت زمان لازمبرای بستهبندی هر کیسهی ذرت علوفهای با وزن تقریبی ۴۰ کیلوگرم حدود نیم دقیقه محاسبه شد. به این ترتیب عملکرد واحد کیسه کن برای محصول مورد نظر حدود ۴/۸ تن در ساعت و حداکثر توان مورد نیاز آن ۱۱ اسب بخار تخمین زده شد که میبایستی به توان مورد نیاز دستگاه بستهبند برای ایجاد فشردگی لازم اضافه شود.