سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدباقر ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگ
آبتین عطایی – استادیار گروه مهندسی انرژی مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی،
مهدی دشتی رحمت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
علی اصغر خاکپورمروستی – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق

چکیده:

بر جهای خن ککن تر به علت تبخیر و تنظیم غلظت آب سیکل، مصرف آب زیادی دارند. با توجه به محدودیت منابع آبی، لزوم افزایش بازده آب مصرفی در صنعت بالاخص در برج های خن ککن تر امری حیاتی است لذا در این تحقیق روشی ارائه می گرددکه با طراحی یک سامانه هوشمند، به طور همزمان از سه مکانیزم سرمایش، کمپرس کردن و فیلتراسیون استفاده می نماید. به منظور کمپرس کردن از یک دیفیوزر، برای سرد کردن بخارات خروجی از تنوره بر ج با هوای محیط، از یک بستر فی ندا ر و برایفیلتراسیون از فیلترهای الیافی استفاده می شود. برای رفع مشکل اشباع فیلتر، از یک سیستم هوشمند بهره گرفته شده است. در ادامه به بررسی رفتار انرژتیک و اگسرژتیک در طول برج خن ککن تر پرداخته م یشود. با بررسی این روابط و روابط تجربی بدست آمده، نشان داده م یشود به کمک روش ارائه شده، آب اتلافی از تنوره برج خنککن تر حدودا بین ۷ الی ۱۷ درصد قابلیت جداسازی به صورت آب مقطر را خواهد داشت که این مقدار به دمای حباب خشک محیط و دیگر شرایط محیطی بستگی دارد