سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین سیگاری – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی –
محسن سریانی –

چکیده:

هر ساله تصادفات رانندگی زیادی به دلیل خواب آلودگی و عدم تمرکز حواس راننده در سراسر دنیا رخ م یدهد که خسارت های جانی و مالی فراوانی به همراه دارند. یکی از رو شهای تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس، استفاده از سیست مهای نظارت چهره راننده است. سیست مهای نظارت چهره راننده با دریافت تصاویر از دوربین و پردازش آنها، نشانه های خوا بآلودگی و عدم تمرکز حواس را از چهره استخراج م یکنند. در این مقاله یک سیستم نظارت چهره راننده طراحی شده است که با استخراج نشانه های خستگی و عدم تمرکز حواس از ناحیه چشم، کاهش هوشیاری راننده را تخمین می زند. در این سیستم دو ویژگی شامل ( ۱) درصد بسته بودن چشم PERCLOS) و ( ۲) نرخ پلک زدن، از تصاویر چهره استخراج م یشود. هر دو ویژگی استخراج شده م یتواند در تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس راننده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آزمایش ها بر روی فیل مهای تهیه شده در محیط واقعی و آزمایشگاهی نشان می دهد که روش پیشنهادی دقت بسیار خوبی در استخراج ویژگی و تشخیص کاهش هوشیاری راننده دارد