سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فائزه محمدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
ابراهیم ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

استفاده از خشک کن های خورشیدی روز به روز رو به افزایش است. یکی از قطعات اصلی خشک کن های خورشیدی، جمع کننده خورشیدی می باشد. از مشکلا ال ی این جمع کننده ها متغییر بودن دمای هوایخروجی از آ در طول روز و پایین آمد بازده آنها در هنگام ابری شد ناگهانی هوا و ساعات پایانی روز می باشد. کارهائی بر روی کنترل دور فن بدو در نظر گرفتن دمای ورودی به محفظا خشک کن انجام گرفته است. در این پژوهش جمع کننده خورشیدی لفحه تخت پره داری با مساحت۱/۱ مترمربع برای خشک کنی با ظرفیت خشک کرد ۵ کی وگرم تو سفید درختی طراحی و ساخته شد. لفحه جاذب از ورق آلومینیومی با ضخامت۰/۵mmساخته شد. سطح جمع کننده با لایاه ای باه ضاخامت ۱cm متشکل ازمخلوط های روغنی سیاه، پودر مس و پودر ق ع )به ترتیب با نسبت ۴ ۳و۱پوشانده شد .برای ثابت نگاهداشتن دمای هوای خروجی از جمع کننده، سیستم کنترلی با استفاده از میکروکنترلAVRوحسگر دماLM35طراحی و ساخته شد. دو حسگر دما با فاصل ه مشخص بر روی صفحه جاذب و یک حسگر دما در خروجی جمع کننده نصب شدند. دور فن نیز با عبور پره های آن از مقابل چشمی مادون قرمز مشخص شدنتایج بدست آمده نشا مای دهاد کاه تغییارا دمای هوا ی خروجی جمع کننده در هر دو آزمایش بسیار کم می باشد که یک مزیت برای این سیستم به حساب می آید.