سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین علی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
صدیقه بختیاری – دانشجوی دکتری کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
مهدی فشارکی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر ایران

چکیده:

امروزه استفاده از سیستمهای داده آمیزی سنسوری به منظور انجام عملیات مانیتورینگ و پایش محیطی یکی از رایج ترین و متداولتری ن روشها می باشد از انجا که فرایند سنسورآمیزی از مجموعه ای از گره های سنسوری مراکز پردازشی و مدیریتی برای انجام عملیات خود استفاده می نماید لذا به منظور آن که بتوان انتقال اطلاعات از سنسورها به مراکز پردازشی و اجرای عملیات داده امیزی درمراکز پردازش اطلاعات به سرعت انجام گیرد مبحث معماری فرایند داده آمیزی از مباحث بسیار مهم این حوزه می باشد از آنجا که معماری های متعددی برای اجرای این فرایند وجود دارد و هریک از آنها دارای جنبههای مثبت و منفی متعددی با توجه به نوع کارکرد می باشد لذا انتخاب معماری مناسب برای این امر باید به شکلی هوشمندانه و با توجه به پارامترها و معیارهای خاص فرایند سنسوری مذکور صورت پذیرد از این رو تصمیم گیری در مورد انتخاب معماری مورد نظر به شرایط متعددی نظیر نحوه عملیات داده آمیزی اولویت معیارهای انتخاب معماری و شرایط اهداف بستگی دارد برای این منظور یک سیستم تصمیم یار انتخاب معماری داده آمیزی طراحی گردیده است تا با توجه به موارد فوق الذکر درهرشرایط معماری داده آمیزی مناسب انتخاب گردد.