سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید رضائی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
امین صفری – دانشکده مهندسی، اهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

این مقاله ضمن ارائه روشی جدید برای مدل سازی دینامیکی IPFC در سیستم قدرت، به منظور افزایش بهره -برداری مؤثر و همهجانبه از سیستم قدرت و نیز کاهش برهم کنشهای موجود در به کارگیری توأمان ادوات IPFC و PSS ، به کمک ا لگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، به طراحی هماهنگ کنترلکنندههای میرایی ادوات IPFC و PSS در یک سیستم قدرت چندماشینه میپردازد. مسأله طراحی هم زمان کنترلکنندههای پیشنهادی، با توجه به معیار بهینه نمودنِ پاسخ دینامیکی سیستم قدرت به تغییرات اعمال شده در حوزه زمان و با لحاظ نمودن چندین نقطه کار، حل شده است . تحلیل نتایج شبیهسازیهای انجام شده، به خوبی مؤید برتری طراحی همزمان بر طراحی جداگانه برای هر یک از ادوات PSS و IPFC کارآمد بودن مدل پیشنهادی برای IPFC و نیز بهینه بودن طراحی انجام شده با روش PSO است.(فهرست علائم اختصاری در متن جدول مقاله)