سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین اعتصامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) -دانشکده مهندسی برق
مرتضی محمدی اردهالی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) -دانشکده مهندسی برق
گئورگ قر هپتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) -دانشکده مهندسی برق
سید حسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) -دانشکده مهندسی برق

چکیده:

با توجه به اهمیت دستیابی به پیکربندی مناسب سیستمهای انرژی مختلط مستقل از شبکه از منظر کاهش هزینه پیاده – سازی و پشتیبانی پیوسته بار و از سویی طبیعت غیرخطی مسئله تعیین متغیرهای طراحی و همچنین وجود پیچیدگی – های مضاعف در خصوص طراحی سیستم های مختلط در مقایسه با سیستمهای صرفاً بادی و یا صرفاً خورشیدی، بکار- گیری الگوریتمی قدرتمند به منظور بهینهسازی ضروری می – نماید. لذا در مقاله حاضر با هدف برقراری بهترین مصالحه بین هزینه و قابلیت اطمینان (LPSP) سیستم انرژی مختلط متشکل از توربینهای بادی(WT) ، آرایه های خورشیدی (PV) و بانک ذخیره توان به صورت مستقل از شبکه جهت تأمین الگوی استاندارد بارIEEE طراحی می شود . دادههای بار، تابش آفتاب و سرعت وزش باد قطعی و مربوط به منطقه اردبیل میباشد. هزینههای سیستم شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه، تعمیر و نگهداری و تعویض ادوات میباشد. قیمتهای در نظر گرفته شده واقعی بوده و تجهیزات بهکار گرفته شده نیز همگی در بازار موجودند . از الگوریتم قدرتمند رقابت استعماری ( ICA) در جهت بهینهسازی سیستم انرژی بهره گرفته میشود که تاکنون عملکرد مناسبی در بسیاری کاربردها از خود نشان داده است. مقایسه نتایج با الگوریتمهای متداول PSO و GA حاکی از توانایی این روش در یافتن پیکربندی مناسبتر نسبت به دو روش قبل دارد. به جهت حداقلسازی خطای شبیهسازی، اثرات دما، ،وزش باد و زاویه نصب در تولید توان صفحات خورشیدی و اثر ارتفاع بر تولید بخش بادی و راندمان بانک باتری مدنظر قرار گرفته شده است.