سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین رجایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاسر ماندی صنم – دانشجوی کارشناسی ارشد و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست د

چکیده:

در اجرای انواع دیوار در ساختما نهای متداول رو شها و مصالح متنوعی در دسترس م یباشد که هر یک این رو شها میزان مشخصی انرژی در چرخه حیات خود از مصالح اولیه تا محصول نهایی مصرف م یکنند. در صورت محاسبه این میزان انرژی می توان از آن به عنوان معیاری مناسب در راستای انتخاب مصالح و رو شهای متناسب با اصول توسعه پایدار و یا به عنوان شاخصی برای حرکت به سمت بهینه سازی مصرف انرژی استفاده کرد. همچنین با توجه به مبحث صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان و رعایت مقررات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بحث مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن در ساختمان از پارامتر های اساسی در انتخاب مصالح و روش اجرای دیوارهای داخلی و خارجی می باشد. در همین راستا در این مقاله ضمن معرفی سیستم اجرای دیوار با استفاده از پانل های پیش ساخته پلیمری با ماتریس گچ به بررسی و مقایسه آن با رو شهای سنتی اجرای دیوارهای غیرباربر در چارچوب صنعتی سازی ، بهینه سازی مصرف و نگهداشت انرژی ارائه می شود.