سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید میثم مومنی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان
محمود مرادی – دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان
سید علی عسگری – کارشناسی ارشد شیمی، صنایع دریایی شهید تمجیدی

چکیده:

سازمان ها به منظور بهبود عملکرد کسب وکارشان، به طور فزایند های بر چگونگی ادار هی دان ششان تمرکز کرد هاند. این دلیلی برای استفاده از دانش سازمان به عنوان یک سلاح استراتژیک به منظور کسب مزیت رقابتی است. در فرایندهای مدیریت دانش، نمایش و کسب دانش یکی از اجزای اصلی است. یکی از ابزار های مفید برای نمایش و آشکار ساختن دانش در سرتاسر سازمان نقشه ی دانش است. نقش هی دانش نقش مهمی در ایجاد، یادگیری، و انتشار دانش ایفا م یکند. مدیریت دانش زمان ی که به یک شیوه ی جامع نگریسته شود می تواند موثرتر واقع شود. این امر از طریق یک سری از فعالیت های منسجم در هماهنگی با مباحث منابع انسانی، زیرساختار های فناوری اطلاعات و ارتباطات و یادگیری غی ررسمی که سازمان را قادر م یسازد تا کیفیت دانشش را بهبود بخشد و دسترسی به آن را افزایش دهد، به دست می آید. مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت م یتواند به عنوان یک واسطه برای یکپاچه سازی مدیریت دانش لحاظ شود. مدل تعالی EFQM یک ابزار مناسب برای سازمان به منظور شناسایی اینکه کدام بخش ها قوی و کدامیک ضعیف هستند می باشد. به منظور رسیدن به وظایف مشخص شده در مدل EFQM سازمان نیازمند مجموع های از مهار تها و دانش ها یباشد. استفاده از نقش ههای دانش مناسب سازمان را حمایت م یکند تا این دان شها و مهارت ها را طبقه بندی کند. این مقاله یک چارچوب کاربردی برای کسب و نمایش دانش سازمان به یک شیوه ی کل نگر مبتنی بر تواناسا زهای مدل EFQM پیشنهاد می کند سپس توسط کاوش در این تواناسازها به صورت سیستماتیک، نقشه ی دانش برای تواناسازها بسط داده می شود. چارچوب پیشنهادی در یک مورد واقعی در صنایع دریایی به منظور تامین شواهد عملی اجرا شده است.