سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضائی – دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشکده تحقیق در عملیات

چکیده:

ایجاد فضای رقابتی سالم بین شعب بانکها ۱ باعث بهبود سطح عملکردی و افزایش کارایی و بهره وری آنها می شود .محرک اصلی این فضای رقابتی مفاهیم شناخته شدهای مانند درجه بندی و تعیین کارایی شعب می باشد . بانکهای کشور بهواسطه اینکه برای بهرهمند ساختن شعب از امکانات خود قاعدهای داشته باشند مفهوم درجهبندی را طرح و شعب را در درجات ممتاز، درجه ۱، درجه ۲ الی درجه ۵ طبقهبندی نمودهاند. اما متأسفانه مفهوم بسیار مهم تعیین کارایی شعب به دست فراموشی سپرده شده است. در این مقاله مشخصات پروژه نظام مانیتورینگ عملکرد شعب بانک که با ابعاد واقعی در بانکمسکن اجرا شده است و از نتایج آن برای تصمیمگیری در سطح کلیه شعب که بالغ بر ۱۲۰۰ شعبه میباشد استفاده می شود تشریح میشود. پروژه مباحث گستردهای را پوشش میدهد و پرداخت به آنها میسر نیست لذا مقاله را فقط به مباحث روششناختی پروژه متمرکز مینمایم. بویژه ضعف اساسی متدولوژی در سیستم درجهبندی بانک که کلیه بانکها با آن مواجه هستند تشریح میشود و استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادهها ۲ برای رفع این ضعف اساسی مورد بحث قرار میگیرد آنگاه مفهوم تعیین کارایی که مدلسازی و تحلیلهای مختلف از جمله تحلیل سناریویی ۳ و تمهیدات عملکردی ۴ را پوشش می دهد مورد بحث قرار میگیرد بعلاوه در منظرهای استاندارد کارت امتیازی متوازن ۵ این مدلسازیها برای درجهبندی و تعیین کارایی توسعه مییابد.