سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمان دارای – کارشناس ارشد ژئوتکنیک (مکانیک سنگ)، مهندسین مشاور راهیاب، تهران، یوس

چکیده:

طراحی سازه های زیرزمینی بدلیل اندرکنش متقابل سازه – خاک از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده، بطوریکه کنترل تمام جوانب طراحی در بسیاری از موارد مقدور نمی باشد. توسعه زیرساخت های حمل و نقل در طرح های عمرانی و رفتن بهسوی اعماق بیشتر باتوجه به کاهش عیار در طرح های معدنی با در نظر گرفتن کمترین تاثیرات زیست محیطی، در بسیاری از موارد تنها با پروژه های تونل سازی تحقق می یابد. در این میان نظر بر گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی فناوریاطلاعات در زمینه تحلیل و طراحی مهندسی، هنوز بخش های بسیاری از مسایل سازه های زیرزمینی بر تصمیم گیری هایمبتنی بر تجربیات استوار بوده که در اغلب موارد با خطای انسانی همراه می باشد، بنحوی که این مهم، منجر به افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه ها شده است. نظر بر عدم وجود نرم افزاری جهت محاسبات و تعیین روش اجرا، تخصیص منابع ماشینآلات، برآورد هزینه انجام کار، ترسیم نقشه های اجرایی، ارائه دفترچه محاسبات و گزارش نهایی، تعیین گام حفاری، تحلیل،طراحی و تخصیص بهینه ترین سیستم نگهداری با سه روش عددی، فرم بسته (ریاضی) و تجربی بر اساس طبقه بندی های توده سنگ و بسیاری از پارامترهای دیگر ژئوتکنیکی و نیز جهت به حداقل رساندن خطای انسانی، نرم افزار جامع تونل سازی با همکاری گروهی از متخصصین داخلی طراحی شده است، که در مقاله حاضر به بررسی توانمندی ها و قابلیت های آن اشاره شده است