سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید مصاحبی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
شهاب عراقی نژاد – استادیار دانشگاه تهران
سیدجلال الدین میرنظامی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

تصمی مگیری و پیشنهاد بهترین راه حل در مواجهه با مشکلات، مهمترین چالش مدیریتی در عصر حاضر بوده و تصمیم گیرندگان به دلیل پیچیدگی حاکم بر دنیای امروز عموما شرایط دشواری را پی شرو دارند. نظر به اینکه اجرای مدیریت جامع منابع آب از اهم موارد مورد توجه تصمی مسازان و مدیران بخش آب در سطح جهان است، این مقاله به معرفی یک سامانه تصمی مگیری چند معیاره مکانی ( SMCDM جدید که مختص برنام هریزی منابع آب در سطح حوض ههای آبریز توسعه یافته است، م یپردازد. مدل ایجاد شده اولوی تبندی مسائل، حل مناقشات و تصمی مگیری را تسهیل م یکند. در این نوشتار علاوه بر معرفی سامانه نر مافزاری تهیه شده، نمون ههای عملیاتی از کاربرد آن در سطح حوضه آبریز ارائه شده است.