سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک تکش – کارشناس ارشد تربیت بدنی
امیرحسین آدمی دهکردی – کارشناس ارشد کامپیوتر
حمید صالحی – دکترای تربیت بدنی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ابراهیم بنی طالبی – دکترای تربیت بدنی هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف تحقیق حاضر طراحی نرم افزاری به منظور تجزیه و تحلیل راه رفتن بدون استفاده از نشانگر می باشد تا به کمک آن بتوان دو عارضه پای ایکس و پای پرانتزی را در هنگام راه رفتن تشخیص داد. جامعه آماری تحقیقحاضر دانش آموزان پسر دوره راهنمایی )سنین ۱۱ تا ۱۰ سال( شهرستان شاهین شهر بوده که طی مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ۱۶۵ دانش آموز به صورت خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . اهداف وکاربردهای تحقیق برای آنها توضیح داد شد و پس از کسب رضایت نامه از مدارس ابتدا به وسیله دو کارشناس ارشد ارتوپدی معاینه شده و بر اساس سالم بودن و یا مبتلا بودن به پای ایکس و پای پرانتزی به آنها نمراتی از ۱ تا۷ داده شد، سپس راه رفتن آزمون شوندگان به منظور تشخیص عارضه های پای پرانتزی و پای ایکس از طریقبرنامه کامپیوتری طراحی شده در فضای متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب همبستگی بین نظر داوران و برنامه کامپیوتری ۰/۹۱۷ گزارش شد. یافته های تحقیق نشان می دهد برنامه کامپیوتری طراحی شده روش مناسبی جهت تشخیص دو عارضه پای ایکس و پای پرانتزی در هنگام راه رفتن می باشد. ضریب تعیین ۰/۸۴ نیز تایید کننده این مطلب است