سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول بابامرادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(سیستمهای اطلاعاتی)،دانشگاه ت

چکیده:

هدف این تحقیق،شناسایی ابعاد کیفیت خدمات گردشگری الکترونیکی در ایران و طراحی یک ابزار علمی اندازه گیری دارای پایانی و روایی مناسب می باشد.این مطالعه تلاش می نماید ویژگی های کیفیت خدمات الکترونیکی گردشگری موثر و کارامد بر مبنای مقیاس های ابعاد اصلی و جبرانی کیفیت خدمات الکترونیکی اصلاح شده با طراحی معتبر تسهیل نماید.با طراحی و توزیع پرسشنامه بین ۴۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که تجربه انجام تراکنش های موجود دروبگاههای گردشگری و اینترنت داشتند و جمع آوری ۲۰۰ پرسشنامه و استفاده از آزمون های مناسب آماری نظیر بنفرونی و آزمون t در راستای فرضیه تحقیق،داده ها تجزیه و تحلیل گردید.یافته های این تحقیق خاطر نشان می نماید که کیفیت خدمات الکترونیکی یعنی کارآمدی،تحقق،قابلیت،محرمانه بودن،تضمین و اطمینان و ظاهر وبگاه و دو بعد جبرانی کیفیت خدمات الکترونیکی یعنی پاسخگویی و تماس اندازه گیری می شود.