سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه شفقت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک
پویا پاشایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی محمدی رستم – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک
داوود صفائیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی در عصر حاضر، به ارائه ی طراحی مفهومی یک سامانه آزمایشگاهی برای تولید برق از امواج دریای مازندران می پردازد. بخش ها ی مختلف این دستگاه شامل بدنه، مدار هیدرولیک و سامانه ی الکتریکی با الهام از یک نمونه ی خارجی طراحی می شوند که پس از مطالعه و بررسی تعداد زیادی از طرح های مشابه اجرا شده یا در حال اجرای موجود در سرتاسر جهان به عنوان بهینه ترین طرح مورد استفاده بر اساس ویژگی های دریای مازندران مد نظر قرار گرفته است. مدل سازی بدنه ی دستگاه، با توجه به فرم بهینه ساز ی شده برا ی انجام نمونه ی خارجی و جانمایی اجزای داخلی مورد نی از توسط نرم افزار طراح ی مهندس ی ۲۰۱۰ Solid Works انجام شده است. یک مدار هیدرولیک برای انتقال انرژی حرکتی امواج دریای مازندران به سامانه ی الکتریکی تولید برق طراحی، و پس از انتخاب و استاندار دسازی ملزومات آن، توسط نر مافزار ۵ Automation Studio شبیه سازی شده است تا صحت عملکرد و حالات مختلف کارکرد مدار مورد بررسی قرار گیرد. برای سامانه ی الکتریکی ای ن مجموعه پس از مطالعه و بررسی تعداد متنوعی از ژنراتور های موجود در طر حهای مشابه و با توجه به امکان ساخت یا خرید، کارایی و سایر پارامترهای مهم، از ژنراتور القایی با تحریک دوبل استفاده نمود هایم. در نگاهی جزئی تر، محاسبات مربوط به تعیین میزان نیرو و انرژی حاصل از عملکرد مدار هیدرولیک انجام و انرژی الکتریکی تولید شده توسط دستگاه به طور تقریبی تخمین زده شده است