سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله مدل فشرده کویل تروئیدی گسسته را ارائه میکند و به دنبال آن نشان داده میشود که مقادیر پارامترهای این مدل با استفاده از نمونهبرداری از نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی قابل شناسایی می باش د. مقایسه مقادیر پارامترهای شناسایی شده با پارامترهای استخراج شده از تحلیل هندسی مدل بیان می دارد که الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی بدون نیاز به تعیین حدود صفر و قطب توابع شبکه توانایی بسیار بالایی در شناسایی مقادیر پارامترهای مدلهای واقعی از روی نتایج آزمایشگاهی که با نویز همراه هستند را دارا میباشد. با توجه به اینکه طراحی مفهومی وجزئی این کویل در انطباق با اینورتر منبع ولتاژ مستلزم تخمین تغییرات ولتاژ و جریان دو سر هر دور کویل (در مراحل سه -گانه شارژ، آماده ب هکار و دشارژ ) بوده وهمچنین انرژی مغناطیسی واقعی ذخیره شده در کل کویل با توجه به مدل ارائه شده (جداسازی انرژی مغناطیسی از انرژی الکتریکی ) ازرفتار ولتاژ و جریان دو سر کویل بهدست نمیآید، لذا در این تحقیق از فیلتر کالمن جهت تخمین کمیتهای فوق به دلیل غیرقابل اندازهگیری بودن ولتاژ و جریان سلفهای جزئی ارائه شده در مدل و همچنین غیرقابل اندازه گیری بودن انر ژی مغناطیسی واقعی ذخیره شده در مدل، استفاده شده است . شایان ذکر است داده های آزمایشگاهی با نویز و ا ث رات الکترمغناطیسی همراه هستند و مقایسه نتایج حاصل از فیلتر کالمن با نتایج تحلیلی مدل بیان می دارد که فیلتر کالمن توانائی بسیار بالائی در حذف اثرات مزاحم و تخمین متغیرهای حالت سیستم غیرقابل اندازه گیری دارد.