سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ملکان – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده:

موفقیت ماموریت یک ماهواره بستگی بسیارزیادی به طرح عملکردی ماموریت MOP: Mission Operation Plan آن دارد این طرح دارای زیرمجموعه های زیادی میب اشدکه بدین منظور می بایست مودهای مختلف عملیاتی برا یماهواره تعریف نمود یکی از این فعالیت ها سناریوی راه اندازیماهواره پس از جدایش از ماهواره بر میب اشد که شامل روشن شدن اولیه ماهواره پس از جدایش از ماهواره بر پایداریسازی ماهواره ارتباط اولیه با ایستگاه زمینی و تستهای اولیه درمدار زیرسیستمها می باشند درقسمت اول مقدمه ای در خصوص نحوه تبیین سناریوی راه اندازی مطالبی ارایه گردیده و سپس دربخشهای بعدی به چگونگی انجام فعالیت های مختلف تا زمان شروع ماموریت نرمال ماهواره اشاره شده است.