سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا پایان – دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید مسعود حسینی سروری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین بهزادمهر – دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیر پایان – صنعت نفت آبادان

چکیده:

دراین مقاله مساله طراحی معکوس مرزی درمحفظه های نامنظم با محیط غیرخاکستری درنظر گرفته شدها ست هدف ازطراحی مرزی ایجاد یک توزیع دما و شارحرارتی یکنواخت روی سطح محصول سطح طراحی با بهینه سازی توان گرمکن های موجود روی سطح گرمکن می باشد مساله مستقیم شامل حل معادلات تابش درمحیط های غیرخاکستری است دو روش مجموع وزنی گاز های خاکستری برپایه خط طیفی و جمع وزنی گازهای خاکستری به منظور مدل کردن محیط غیرخاکستری استفاده شده اند برای حل مساله درمحیطهای غیرخاکستری با هندسه های نامنظم از روش طولهای مجزای تصحیح شده استفاده شدهاست روش گرادیان مزدوج برای بهینه کردن تابع هدف که بصورت مجموع مربعات تفاضل شار حرارت مطلوب و محاسبه شده تعریف می شود استفاده میگردد نتایج بدست آمده ازدو مدل با حل یک مساله محک و چندمثال نمونه با یکدیگر مقایسه شده اند.