سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی صدیقی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی صاحب الزمانی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف این مقاله ارائه یک معماری بهینه برای یک محیط برنامهپذیر شبیه به – FPGA است که امکان همانندسازی مدارهای کوانتومی را فراهم میآورد. برای این منظور، ابتدا جایابی و مسیریابی بهینه مدارهای کوانتومی با استفاده از برنامهریزی خطی دقیق تعریف شده است. با استفاده از جایابی و مسیریابی تعریف شده، معماری سلولهای منطقی یک FPGA کوانتومی بصورت بهینه بازتعریف میشود. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تأخیر مسیرهای بحرانی در برخی مدارهای کوانتومی به کمتر از نصف کاهش مییابد و تعداد کانالهای مصرف شده برای مسیریابی در معماری جدید تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان میدهد افزایش تعداد ورودیهای سلولهای منطقی از ۴ کیوبیت به ۲۱ کیوبیت، میتواند تعداد کانالهای مصرفی و تأخیر مدارها را تا حد زیادی کاهش دهد