سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
سیامک پناهی – دکتری معماری

چکیده:

امروزه مساله هویت و الگویابی سکونتی از دغدغه هایی استکه گاها بدون تاکید برمطالعات دقیق مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد معماری به عنوان یک دانش تجربی ریشه یافته ای ندارد زیرا آموزش معماری درایران با شرایط خاص به میدان آمده که منظم ومتکی برفرهنگهای محلی ایرانی نیست یا آنکه هیچگونه پژوهشی درزمینه ی روانشناختی فراورده های معماری که نزد مردم باشد صورت نگرفته است کارفرمایان چه دولتی یا خصوصی نتوانسته اند به مجموعه ی نیازها و تلاشهای نظری بپردازند تا مبانی نظری معماری و هنری اصیل و با هویت ایرانی برای طراحان مورد تاکید قرار گیرد به همین دلیل درراستای شناخت بماری فرهنگی حاکم برمعماری و شهرسازی ایران به معماری لمپن و معماری کیچ برخوردیم که تنها راه نجات عبور از آن براساس هویتایرانی است روستا به عنوان اولینزادگاه انسان درشکل گیری زندگهای جمعی است که امروزه از سوی نهادها و دستگاه های مختلف به خصوص بنیاد مسکن دراجرای طرح های سکونتی مورد مداخله واقع گردیده است.