سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید طواف – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندس
محمد آبدیده – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه

چکیده:

در این مقاله طراحی مدل ژئومکانیکی سنگ مخزن کربناته در یکی از چا ههای میدان نفتی آزادگان انجام شده است. این طراحی براساس نمودارهای پتروفیزیکی صوتی انجام م یشود. براین اساس خواص الاستیک سنگ مخزن توسط نمودارهای صوتی در حالت دینامیک محاسبه می شود. از خواص الاستیک و نمودارهای پتروفیزیکی در محاسبه ی مقاومت تراکمی تک محوری استفاده می شود. در مرحله ی بعد محاسبه ی تن شهای برجا و القایی مد نظر است.و براساس تن شهای برجا رژیم تنش در سنگ مخزن مورد نظر انتخاب م یشود. تعیین رژیم تنش در طراحی مدل ژئومکانیکی سنگ مخزن بسیار مهم است. براساس خواص الاستیک و تنش های برجا و القایی معیار شسکت برای سنگ مخزن کربناته انتخاب م یشود. و براساس این معیار، مدل ژئومکانیکی سنگ مخزن طراحی م یگردد و پنجره ی ایمن و پایدار گل تحلیل می شود. پیش بینی حدود بالا و پایین برای فشار وزن گل، انتخاب محل مناسب برای عملیات تولید و شکست هیدرولیکی و تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی بر سرعت و کیفیت حفاری توسط طراحی مدل ژئومکانیکی سنگ مخزن تعیین م یشود.