سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی عمران، گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
مجتبی کاظمی – کارشناس ارشد عمران، گرایش راه و ترابری. مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهاد
هادی موقری – کارشناس ارشد ریاضی، گرایش آمار. مدرس گروه آمار، دانشگاه پیام نور، واحد

چکیده:

در هر سال جمعیت بسیاری از مردم سراسر دنیا به علت تصادفات ترافیکی جان می بازند و یا دچار مصدومیتها و یا معلولیتهای شدید و غیر قابل جبران میگردند. نهمین عامل مرگ و میر در سطح جهان مربوط به حوادث ترافیکی است و اما در ایران این عامل در رتبه دوم قرار گرفته و نزدیک به ۶۰ % از تصادفات منجر به فوت و جراحتی در ایران با حوادث رانندگی ارتباط مستقیم دارند. از میان فاکتورهای مختلف دخیل در تصادفات، پارامترهای وابسته به انسان، بیشترین تأثیرگذاری را در وقوع تصادفات رانندگی داشتهاند. در تحقیق حاضر با بهرهگیری از تعداد مجروحین و مصدومین ناشی از تصادفات برونشهری در ماههای سپری شده مربوط به سالهای گذشته و با استفاده از روشهای آماری به پیشبینی تعداد کل مجروحین در ماههای آینده پرداخته شده است. هدف از انجام تحقیق، ارزیابی موفقیت و یا عدم موفقیتراهکارهای اتّخاذ شده توسط مسئولین مربوطه جهت افزایش ایمنی و کاهش تعداد تصادفات و تلفات ناشی از آن میباشد. طبق نتایج بدست آمده از پیش بینی تعداد مجروحین، مربوط به زمان آینده، حاصل از تصادفات رانندگی در مسیرهایبرون شهری برای تحقیق حاضر، مشخص شده است که ایران با ارائه و بکارگیری راهکارهای مناسب و مقتضی توانسته است به مرحلهی حساس و بحرانی تثبیت وضعیت فوت شدگان ترافیکی دست یابد که بالتبع نتیجه ارزشمند این دستاورد ممانعت از رشد تعداد مجروحین و مصدومین ناشی از تصادفات بوده است و دستکم برای چند ماه آینده نیز در همین مرحله قرار خواهد داشت. برای عبور موفق از اینمرحلهی مهم و استراتژیک، به جهت برنامهریزیهای آتی ایمنی راهها، نیاز به ارائهی راهکارهایی اجرایی و عملی متناسب با امکانات فیزیکی و ظرفیت کشور در جنبه های مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی میباشد تا بتوان با سپری نمودن زمان، شاهد سیر نزولی و کاهش تعداد تصادفات و در نتیجه آن کاهش تعداد فوتیها و مجروحین حاصل از آن بود. در صورت ناکارآمدی و بیتأثیر بودن برنامهریزیهای اتّخاذ شده، سیر صعودی با شیب بسیار تند جایگزین سیر نزولی خواهد شد که این مسأله نگران کننده و مضر برای پیکره جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.