سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید لگزیان – شرکت برق منطقه ای تهران – ایران
سیدحسین حسینیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

مبحث پول گمشده ،دوره های نوسانی رونق ورکود در بازارهای انرژی الکتریکی ،عدم ایجاد انگیزه کافی ،سرمایه گذاری ازطریق تعیین نرخ قراردادی برمبنای بازگشت سرمایه نهاده وجود ریسک های مختلف درکناراهمیت روز افزون انرژی الکتریکی ولزوم تامین مداوم آن باقابلیت اطمینان لازم وقیمت مناسب سبب شده تااغلب کشورها گام هایی درجهت ایجادبازار ظرفیت بردارند. به رغم تفاوت های ساختاری بسیاری که بازارهای ظرفیت دارند. فلسفه ایجادآنها یکسان بوده وجملگی درپی آنند تا به نحوی پرداخت بابت ظرفیت نیروگاهی نصب شده راازبازارهای انرژی الکتریکی جدانمایند. بدین ترتیب هزینه های متغیرکه وابسته به نوع ومقدارتولید می باشد.از طریق تغیین قیمت خروجی دربازارانرژی الکتریکی تامین می شوندوهزینه های ثابت که وابسته به مقدارظرفیت نصب شده می باشند دربازارظرفیت پوشش داده می شوند.