سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عالیه کاظمی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش با استفاده رویکرد پویایی سیستمها، به شبیهسازی سیستم انرژی کشور شامل بخشهای عرضه و تقاضا پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از نظر خبرگان این حوزه، متغیرهای کلیدی سیستم انرژی کشور شناسایی و روابط علی و ریاضی میان این متغیرها در قالب دو نمودار علت و معلولی و نمودار جریان ترسیم شدهاند. سپس این سیستم در نرمافزارVENSIM برایسالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ شبیهسازی شده و با هدف افزایش درآمد دولت، ۶ سناریوی مختلف تخصیص منابع عرضه به بخشهای مختلف مصرف با در نظر قرار دادن طرح هدفمندسازی یارانهها مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج شبیهسازی سناریوهای پیشنهادی و مقایسه آنها با نحوه تخصیص منابع نفت و گاز با روند فعلی در کشور، راهکارهای مناسبی را در اختیار تصمیمگیرندگان در این حوزهقرار میدهد.