سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید آیتی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدصادق حری – دکتری مدیریت صنعتی، استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمدعلی کرامتی – دکتری مدیریت صنعتی، استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

یکی از مهم ترین مشکلات جاری مدیریت پروژه در حوزه های مختلف (در این پژوهش صنعت ساختمان)عدم بکارگیری شیوه های مدون و منسجم در پیش بینی هزینه پروژه ها است. اتمام هر پروژه یا طرح با هزینه هایپیش بینی شده از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب می شود. بنابراین دستیابی به روشی جهت پیش بینی صحیح هزینه پروژه، برای مدیران پروژه اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر هزینه پروژه هایساختمانی با استفاده از تحقیقات میدانی، مصاحبه و تشکیل جلسات با کارشناسان بررسی می شود. سپس با بهره گیری از دیدگاه خبرگان مدیریت پروژه، عوامل اساسی موثر بر افزایش هزینه استخراج و به صورت پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت، اولویت بندی می شوند. در نهایت از ارتباط دادن این پارامترها با تابع هدف یعنی هزینه با استفاده از شبکه های عصبی، مدلی ارائه می شود که به کمک آن می توانیم هزینه واقعی اجرای پروژه های ساختمانی را پیش بینی نماییم. مدل حاصل با اطلاعات هزینه ای چند پروژه مورد آزمون قرار گرفت که بیانگر نتایج مطلوب و قابل قبول بود