سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح الله قائد امینی – دانشجی دکتری تخصصی مدیریت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم
احمد عامریون –
شهرام توفیقی –
فاطمه عزیزیان –

چکیده:

یکی از انواع سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری DSIS است این سیستم از مدلهای تصمیم گیری و پایگاه داده هایی خاص برای تهیه اطلاعات درجهت پشتیبانی از تصمیمات نیمه ساخت یافته یا ساخت نیافته استفاده می کند هدف این مقاله طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیئت امنائی بوده است این مطالعه اکتشافی و مدلسازی دریکی از بیمارستانهای هیئت امنایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد جامعه پژوهش ۳۰ نفر از اعضای هیئت مدیره و سرپرستان بیمارستان بودند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۴۲ سوالی محقق ساختی که روایی و پایایی آن آزمون ۸۵% مورد تایید استادان فن قرارگرفت و مصاحبه و مشاهده استفاده شد داده ها با استفاده از اصول تحلیل سیتسم ها و مدیریت تحلیل ریاضی و با استفاده از فنون پژوهش عملیات تحلیل شد طبق بررسی صورت گرفته اطلاعات کامل درمورد شناخت سازمان و محیط سازمانی نمودار معماری اطلاعات الگوی تصمیم گیری هیئت مدیره و مسئولین بیمارستان تعیین مدلهای ریاضی و سایر مدلهای تصمیم گیری آنان به دست آمد و مدلسیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم برای بیمارستان هیئت امنایی طراحی گردید.